آموزش کاشت بیبی بومر

طراحی ناخن به روش بیبی بومر، نوعی طراحی دو رنگ است. در این طراحی رنگ پایه ی کار عموما صورتی یا هلویی است که دو سوم طول ناخن را در بر می گیرد و رنگ دومی که در آن به کار می رود سفید می باشد. در کاشت به روش پودری از این طراحی استفاده می شود. رنگ سفید قسمت بلندی ناخن را شامل می شود.

ممکن است برخی از افراد در نگاه اول نتوانند فرق بین بیبی بومر و فرنچ ناخن را تشخیص دهند. چرا که در بیبی بومر نیز بلندی ناخن به رنگ سفید در می آید. اما تفاوت این طراحی با فرنچ در رنگ صورتی غالب ناخن است. البته در این نوع طراحی، هیچ خط رنگی روی سطح ناخن وجود ندارد. در طراحی ناخن به این روش بیبی بومر، سرعت عمل ناخن کار بسیار مهم است. چرا که در این طراحی، رنگ های استفاده شده، باید در هم محو شوند و هیچ خطی روی ناخن باقی نماند، تاخیر در استفاده از لیکوئید که ماده ی اصلی کاشت ناخن به شمار می رود، باعث می شود که رنگ قبلی خشک شود و خاصیت خودش را از دست بدهد و دیگر توانایی حل شدن در رنگ دوم را نداشته باشد.
در روش کاشت بیبی هومر ابتدا رنگ سفید روی سطح ناخن کار می شود. (یعنی از وسط ناخن تا قسمت تاج) و در مرحله ی بعدی با یک قلموی تمیز، رنگ دوم از ریشه ی ناخن تا محل برخورد دو رنگ کشیده می شود.

قلموی خشک بدون برداشته شدن از سطح ناخن تا بخش سفید ناخن کشیده می شود، این کار باعث می شود که رنگ ها در هم تداخل پیدا کرده و خط بین شان از بین برود.
در این حالت رنگ هایی که در ابتدا به صورت مساوی روی ناخن پخش شده بودند، در آخر کار به تناسب هفتاد به سی برسند. بعد از تزریق مواد و سوهان کاری، طراحی ناخن به روش بیبی بومر نیز به پایان می رسد. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که رنگ هایی که در این مطلب ذکر شده است، اجباری نیستند و دست مشتری برای انتخاب رنگ ناخن کاملا باز است.